مقالات

 تنظیمات DNS - A-record

سلامبرای تنظیمات مربوط ب DNS به مسیر زیر رفته و تنظیمات را انجام می دهیم ( توجه داشته باشید DNS...