کارت خرید

هاست اشتراکی لینوکس Cpanel

 • 50 مگابایت هاست لينوكس ارزان Cpanel محدود

  • right;">فضا : 50 مگابایت
   500
   پهنای باند
  • 3
   پارک دامنه
  • 3
   زیر دامنه
  • 3
   دیتابیس
  • روزانه - هفتگی
   پشتیبان گیری
  • دارد
   نصب رایگان سیستم مدیریت
  • سی پنل
   کنترل پنل
 • 50 مگابایت هاست لينوكس ارزان Cpanel نامحدود

  • right;">فضا : 50 مگابایت
   نامحدود
   پهنای باند
  • نامحدود
   پارک دامنه
  • نامحدود
   زیر دامنه
  • نامحدود
   دیتابیس
  • روزانه - هفتگی
   پشتیبان گیری
  • دارد
   نصب رایگان سیستم مدیریت
  • سی پنل
   کنترل پنل
 • 100 مگابایت هاست لينوكس ارزان Cpanel محدود

  • right;">فضا : 100 مگابایت
   3
   پهنای باند
  • 3
   پارک دامنه
  • 3
   زیر دامنه
  • 3
   دیتابیس
  • روزانه - هفتگی
   پشتیبان گیری
  • دارد
   نصب رایگان سیستم مدیریت
  • سی پنل
   کنترل پنل
 • 100 مگابایت هاست لينوكس ارزان Cpanel نامحدود

  • right;">فضا : 100 مگابایت
   نامحدود
   پهنای باند
  • نامحدود
   پارک دامنه
  • نامحدود
   زیر دامنه
  • نامحدود
   دیتابیس
  • روزانه - هفتگی
   پشتیبان گیری
  • دارد
   نصب رایگان سیستم مدیریت
  • سی پنل
   کنترل پنل
 • 200 مگابایت هاست لينوكس ارزان Cpanel محدود

  • right;">فضا : 200 مگابایت
   2000
   پهنای باند
  • 4
   پارک دامنه
  • 4
   زیر دامنه
  • 4
   دیتابیس
  • روزانه - هفتگی
   پشتیبان گیری
  • دارد
   نصب رایگان سیستم مدیریت
  • سی پنل
   کنترل پنل
 • 200 مگابایت هاست لينوكس ارزان Cpanel نامحدود

  • right;">فضا : 200 مگابایت
   نامحدود
   پهنای باند
  • نامحدود
   پارک دامنه
  • نامحدود
   زیر دامنه
  • نامحدود
   دیتابیس
  • روزانه - هفتگی
   پشتیبان گیری
  • دارد
   نصب رایگان سیستم مدیریت
  • سی پنل
   کنترل پنل
 • 300 مگابایت هاست لينوكس ارزان Cpanel نامحدود

  • right;">فضا : 300 مگابایت
   نامحدود
   پهنای باند
  • نامحدود
   پارک دامنه
  • نامحدود
   زیر دامنه
  • نامحدود
   دیتابیس
  • روزانه - هفتگی
   پشتیبان گیری
  • دارد
   نصب رایگان سیستم مدیریت
  • سی پنل
   کنترل پنل
 • 400 مگابایت هاست لينوكس ارزان Cpanel نامحدود

  • right;">فضا : 400 مگابایت
   نامحدود
   پهنای باند
  • نامحدود
   پارک دامنه
  • نامحدود
   زیر دامنه
  • نامحدود
   دیتابیس
  • روزانه - هفتگی
   پشتیبان گیری
  • دارد
   نصب رایگان سیستم مدیریت
  • سی پنل
   کنترل پنل
 • 500 مگابایت هاست لينوكس ارزان Cpanel نامحدود

  • right;">فضا : 500 مگابایت
   نامحدود
   پهنای باند
  • نامحدود
   پارک دامنه
  • نامحدود
   زیر دامنه
  • نامحدود
   دیتابیس
  • روزانه - هفتگی
   پشتیبان گیری
  • دارد
   نصب رایگان سیستم مدیریت
  • سی پنل
   کنترل پنل
 • 1000 مگابایت هاست لينوكس ارزان Cpanel نامحدود

  • right;">فضا : 1000 مگابایت
   نامحدود
   پهنای باند
  • نامحدود
   پارک دامنه
  • نامحدود
   زیر دامنه
  • نامحدود
   دیتابیس
  • روزانه - هفتگی
   پشتیبان گیری
  • دارد
   نصب رایگان سیستم مدیریت
  • سی پنل
   کنترل پنل
 • 2000 مگابایت هاست لينوكس ارزان Cpanel نامحدود

  • right;">فضا : 2000 مگابایت
   نامحدود
   پهنای باند
  • نامحدود
   پارک دامنه
  • نامحدود
   زیر دامنه
  • نامحدود
   دیتابیس
  • روزانه - هفتگی
   پشتیبان گیری
  • دارد
   نصب رایگان سیستم مدیریت
  • سی پنل
   کنترل پنل
 • 3000 مگابایت هاست لينوكس ارزان Cpanel نامحدود

  • right;">فضا : 3000 مگابایت
   نامحدود
   پهنای باند
  • نامحدود
   پارک دامنه
  • نامحدود
   زیر دامنه
  • نامحدود
   دیتابیس
  • روزانه - هفتگی
   پشتیبان گیری
  • دارد
   نصب رایگان سیستم مدیریت
  • سی پنل
   کنترل پنل
 • 4000 مگابایت هاست لينوكس ارزان Cpanel نامحدود

  • right;">فضا : 4000 مگابایت
   نامحدود
   پهنای باند
  • نامحدود
   پارک دامنه
  • نامحدود
   زیر دامنه
  • نامحدود
   دیتابیس
  • روزانه - هفتگی
   پشتیبان گیری
  • دارد
   نصب رایگان سیستم مدیریت
  • سی پنل
   کنترل پنل
 • 5000 مگابایت هاست لينوكس ارزان Cpanel نامحدود

  • right;">فضا : 5000 مگابایت
   نامحدود
   پهنای باند
  • نامحدود
   پارک دامنه
  • نامحدود
   زیر دامنه
  • نامحدود
   دیتابیس
  • روزانه - هفتگی
   پشتیبان گیری
  • دارد
   نصب رایگان سیستم مدیریت
  • سی پنل
   کنترل پنل

Powered by WHMCompleteSolution